Ngày 02/12 (DL) Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ – International Day for the Abolition of Slavery

 

/images/post/2015/03/21/03//Abolition-of-Slavery-day.jpg

Ngày quốc tế xoá bỏ chế độ nô lệ [1] là một sự kiện thường niên về ngày 02 tháng 12, bởi các tổ chức Đại hội đồng Liên Hợp Quốc . The Day lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1986.

Các Công ước về chống giao thông ở người và các khai thác của các mại dâm của những người khác [2] đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc [3] trên 2 tháng 12, năm 1949. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 57/195 của ngày 18 tháng 12 năm 2002 , các hội công bố năm 2004 là Năm quốc tế để Kỷ niệm cuộc đấu tranh chống lại chế độ nô lệ và xoá bỏ nó.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>