Ngày 04/04 (DL) Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ bằng hành động chống bom mìn (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action)

/images/post/2015/03/21/03//lendyourleg.jpg

Ngày 08 tháng mười hai 2005, Đại hội đồng tuyên bố rằng ngày 04 tháng tư mỗi năm phải được tuân thủ như Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động bom mìn.

Nó kêu gọi nỗ lực tiếp tục của các Quốc gia, với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và các tổ chức có liên quan, để thúc đẩy việc thành lập và phát triển năng lực của tôi hành động quốc gia ở các nước mà mìn và vật nổ còn lại của chiến tranh tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, sức khỏe và đời sống của dân chúng, hoặc là một trở ngại cho sự phát triển kinh tế xã hội và ở cấp quốc gia và địa phương.

Phụ nữ trong hành động bom mìn

Năm nay, 12 cơ quan Liên Hợp Quốc làm việc trên hành động bom mìn đang thúc đẩy công việc của phụ nữ trong hành động bom mìn. Những nỗ lực của phụ nữ làm công việc hành động bom mìn hiệu quả hơn và có hiệu quả. Phụ nữ phải được trao quyền trong mọi xã hội là một phần của hoạt động quan trọng, trong đó có tất cả các giai đoạn của hành động bom mìn: từ khảo sát khu vực khai thác, để quyết định nơi để bắt đầu giải phóng mặt bằng, để thực hiện các sáng kiến ​​giáo dục nguy cơ bom mìn và phát triển sau thông quan.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>