Ngày 11/07 (DL) Ngày Dân số Thế giới (World Population Day)

/images/post/2015/03/21/03//800px-Countries_by_population_density.svg.png

Ngày là một sự kiện thường niên, quan sát ngày 11 tháng bảy mỗi năm, trong đó tìm cách nâng cao nhận thức về dân số toàn cầu vấn đề. Sự kiện này được thành lập bởi Hội đồng quản trị của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc vào năm 1989. Nó được lấy cảm hứng từ những lợi ích công cộng trong Năm Billion ngày trên 11 tháng 7 năm 1987 khoảng ngày mà dân số thế giới đạt năm tỉ người.

Dân số thế giới (tính đến ngày 1 tháng 1 2014; 09:24 UTC) được ước tính là 7137661030.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>