Ngày 13/10 (DL) Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới – International Day for Natural Disaster Reduction

/images/post/2015/03/21/03//wecampaign_iddr.jpg

Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai (IDDR) khuyến khích mọi người dân và chính phủ để tham gia xây dựng các cộng đồng và các quốc gia đàn hồi nhiều tai họa.

Các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ định ngày 13 tháng 10 là Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai như là một phần của lời rao giảng của các Thập kỷ quốc tế giảm nhẹ thiên tai . [1]

Năm 2002, bằng một nghị quyết hơn nữa, Đại hội quyết định duy trì việc chấp hàng năm như một phương tiện để thúc đẩy một nền văn hóa toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai, bao gồm phòng ngừa, giảm thiểu và chuẩn bị sẵn sàng. [2]

Năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 13 tháng 10 là ngày chính thức và cũng đổi tên thành Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>