Ngày 20/12 (DL) Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại – International Human Solidarity Day

/images/post/2015/03/21/03//logo.jpg

Đại hội đồng, trên 22 Tháng 12 năm 2005, theo Nghị quyết 60/209 đoàn kết được xác định là một trong những giá trị căn bản và phổ quát mà nên nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ hai mươi đầu tiên, và trong đó liên quan đã quyết định công bố ngày 20 tháng 12 mỗi năm quốc tế Ngày .

Theo quyết 57/265 của Đại hội, vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, thành lập Quỹ Đoàn kết Thế giới, được thành lập vào tháng Hai năm 2003 như một quỹ ủy thác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc . Mục tiêu của nó là để xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển con người và xã hội ở các nước đang phát triển, đặc biệt là trong những phân đoạn nghèo nhất của dân số.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>