Ngày 21-28/03 (DL) Tuần lễ Đoàn kết với nhân dân đấu tranh chống chủ nghĩa chủng tộc và phân biệt đối xử chủng tộc (Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination)

/images/post/2015/03/21/03//racism.jpg

Năm 1979, Đại hội đã thông qua một chương trình của các hoạt động được thực hiện trong nửa thứ hai của Thập kỷ hành động về chống phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc (A / RES / 34/24).

Nhân dịp này, Đại hội đã quyết định rằng một tuần của tình đoàn kết với các dân tộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử về chủng tộc, bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, sẽ được tổ chức hàng năm ở tất cả các nước.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>