Ngày 21/05 (DL) Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)

/images/post/2015/03/21/03//2000px-Pax_cultura.svg.png

Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa đối thoại và phát triển là một LHQ -sanctioned kỳ nghỉ quốc tế để thúc đẩy các vấn đề đa dạng. Nó hiện đang được tổ chức vào tháng 21. [1] Các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố lễ này do UNESCO của Tuyên bố chung về Đa dạng văn hóa trong tháng 11 năm 2001. [2] Nó đã được công bố bởi Liên Hiệp Quốc Nghị quyết 57/249. [3]

Đa dạng ngày, chính thức được gọi là “Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa đối thoại và Phát triển”, là một cơ hội để giúp cộng đồng hiểu được giá trị của sự đa dạng văn hóa và học cách sống hòa thuận với nhau. Nó đã được thông qua trong sự trỗi dậy của các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 Tháng Chín 2001.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>