Ngày 23/06 (DL) Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc (United Nations Public Service Day)

/images/post/2015/03/21/03//publicservice_logo.jpg

The United Nation Day Dịch vụ công cộng được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 hàng năm. Uy tín của Liên hợp quốc Giải thưởng dịch vụ công cộng được cho đi vào ngày này. The Day Dịch vụ công cộng của Liên Hiệp Quốc đã được chỉ định bởi các Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ‘s giải quyết A / RES / 57/277 của năm 2003, để “chào mừng các giá trị và đức độ của dịch vụ công cộng cho cộng đồng “. Các Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc thành lập rằng United Nations Giải thưởng dịch vụ công cộng được ban cho ngày Dịch vụ công cộng cho những đóng góp cho sự nghiệp nâng cao vai trò, uy tín và khả năng hiển thị của các dịch vụ công cộng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>