Ngày 25/05 – 01/06 (DL) Tuần lễ Đoàn kết với các dân tộc vùng lãnh thổ không tự trị (Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories)

/images/post/2015/03/21/03//1401390299.jpg

Trong Hiến chương Liên Hợp Quốc , một lãnh thổ chưa tự quản được định nghĩa là một vùng lãnh thổ “mà mọi người vẫn chưa đạt được một tiêu chuẩn toàn diện của chính phủ tự trị”.

Năm 1946, các nước thành viên LHQ vài xác định một số vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của họ mà không phải là tự trị và đặt chúng vào một danh sách của Liên Hợp Quốc. Nước quản lý không tự quản vùng lãnh thổ được gọi là hành Powers. Như một kết quả của quá trình giải phóng thuộc địa trong những năm qua, hầu hết các vùng lãnh thổ đã được gỡ bỏ từ danh sách.

Nó kêu gọi các cường quản lý có liên quan để có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và bảo đảm các quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc phi-tự quản vùng lãnh thổ đến tài nguyên thiên nhiên của họ, bao gồm cả đất, và để thiết lập và duy trì quyền kiểm soát sự phát triển tương lai của các nguồn tài nguyên, và yêu cầu Powers Điều hành để thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ các quyền sở hữu của các dân tộc của những vùng lãnh thổ.

Nó cũng thúc giục tất cả các nước, trực tiếp và thông qua các hành động của họ trong các cơ quan chuyên môn và các tổ chức khác của hệ thống Liên Hợp Quốc, để cung cấp hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các dân tộc phi-tự quản vùng lãnh thổ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>