Ngày 26/04 (DL) Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Ngày được cử hành vào ngày 26 tháng 4 hàng năm.[1] Ngày này do Tổ chức Thế giới (WIPO) thiết lập năm 2000 để “nâng cao nhận thức về cách mà bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu và thiết kế tác động đến cuộc sống hàng ngày”“để biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người sáng tạo và những người đổi mới vào việc phát triển các xã hội trên toàn cầu”.[1] Ngày 26 tháng 4 được chọn vì là ngày Công ước thiết lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới bắt đầu có hiệu lực trong năm 1970./images/post/2015/03/21/03//wipo.jpg

Tiếp theo tuyên bố ở Cuộc họp các nước thành viên của “Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới” (WIPO) trong tháng 9 năm 1998, ngày 7.4.1999 Tổng Giám đốc Viện Sở hữu công nghiệp quốc gia Algérie (INAPI) đề xuất việc thể chế hóa một ngày quốc tế dành cho Sở hữu trí tuệ, với mục đích:

“[lập ra] một khuôn khổ để nhận thức và huy động rộng hơn, [mở ra] quyền đạt được phương diện quảng cáo sự đổi mới và [công nhận] những thành tựu của những người khởi xướng Sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới”.[2]

Ngày 9.8.1999, phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong “Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới” đề nghị việc chấp thuận “”:

“để thúc đẩy hơn nữa nhận thức về bảo hộ Sở hữu trí tuệ, mở rộng ảnh hưởng của việc bảo hộ Sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, đôn đốc các quốc gia công bố và phổ biến các luật và các qui định về bảo vệ Sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức pháp lý của công chúng về quyền Sở hữu trí tuệ, khuyến khích các hoạt động phát minh-đổi mới ở các nước khác nhau và tăng cường giao lưu quốc tế trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ”.[3]

Tháng 10 năm 1999, Đại hội của “Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới” đã chấp thuận việc tuyên bố lấy một ngày đặc biệt làm”Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>