Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc

Ngày 23/06 (DL) Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hiệp Quốc (United Nations Public Service Day)

The United Nation Day Dịch vụ công cộng được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 hàng năm. Uy tín của Liên hợp quốc Giải thưởng dịch vụ công cộng được cho đi vào ngày này. The Day Dịch vụ công cộng của Liên Hiệp Quốc đã được chỉ định bởi các Đại hội đồng