International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

Ngày 04/04 (DL) Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ bằng hành động chống bom mìn (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action)

Ngày 08 tháng mười hai 2005, Đại hội đồng tuyên bố rằng ngày 04 tháng tư mỗi năm phải được tuân thủ như Ngày Quốc tế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động bom mìn. Nó kêu gọi nỗ lực tiếp tục của các Quốc gia, với sự hỗ trợ của Liên Hợp