International Day of Cooperatives

Ngày thứ 7 đầu tháng 7 (DL) Ngày Quốc tế Hợp tác (International Day of Cooperatives)

International Co-operative Day là một lễ kỷ niệm hàng năm của hợp tác xã chuyển động quan sát vào ngày thứ bảy đầu tiên của tháng Bảy từ năm 1923 do International Co-operative Alliance . Ngày 16 Tháng 12 năm 1992, các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố trong Nghị quyết 47/90 “thứ