International Day of Innocent Children Victims of Aggression

Ngày 04/06 (DL) Ngày Quốc tế của trẻ em vô tội và là nạn nhân bị xâm lược (International Day of Innocent Children Victims of Aggression)

Ngày quốc tế nạn nhân trẻ em vô tội xâm lược là một chấp hành Hiệp Quốc mỗi ngày 04 tháng 6. Nó được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1982. Nguyên tập trung vào nạn nhân của Chiến tranh Liban năm 1982 , mục đích của nó mở rộng để “ghi nhận những