International Day of Tolerance

Ngày 16/11 (DL) Ngày Khoan dung Quốc tế – International Day of Tolerance

Ngày Quốc tế Khoan dung là một chấp hàng năm công bố của UNESCO vào năm 1995 để tạo ra nhận thức của công chúng về sự nguy hiểm của không dung nạp . Nó được quan sát vào ngày 16 tháng Mười Một. Toàn bộ văn bản của Tuyên bố về các nguyên tắc