International Human Solidarity Day

Ngày 20/12 (DL) Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại – International Human Solidarity Day

Đại hội đồng, trên 22 Tháng 12 năm 2005, theo Nghị quyết 60/209 đoàn kết được xác định là một trong những giá trị căn bản và phổ quát mà nên nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ hai mươi đầu tiên, và trong đó liên quan đã quyết