International Mountain Day

Ngày 11/12 (DL) Ngày Núi Quốc tế – International Mountain Day

“Ngày Mountain” đề cập đến ba sự kiện khác nhau và không liên quan: (1) Ngày Mountain, một lễ kỷ niệm sinh viên ở một số trường đại học ở Hoa Kỳ trong đó các lớp học bị hủy bỏ mà không cần thông báo trước, và người đứng đầu cơ quan sinh lên núi