International Youth Day

Ngày 12/08 (DL) Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên – International Youth Day

Ngày thanh niên quốc tế (IYD) là một ngày nhận thức được chỉ định bởi Liên Hiệp Quốc . Mục đích của ngày là phải chú ý tới một tập hợp các vấn đề văn hóa và pháp lý xung quanh trẻ . Các IYD đầu tiên được quan sát thấy trên 12 tháng Tám