Ngày Hội chứng Down thế giới

Ngày 21/03 (DL) Ngày Hội chứng Down thế giới

Ngày Hội chứng Down thế giới được cử hành vào ngày 21 tháng 3 hàng năm. Vào ngày này, các tổ chức hội chứng Down trên khắp thế giới tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công chúng về hội chứng Down. Ngày 21 tháng 3 được Down Syndrome