Ngày Lễ hội Đền Hùng

Ngày 10/03 (AL) Ngày Lễ hội Đền Hùng (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Kinh tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng,