ngày quốc khánh

Ngày 02/09 (DL) Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước đã chấm dứt thời kỳ nô lệ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc Pháp và phát xít Nhật. Chính quyền phong kiến triều Nguyễn đã sụp đổ hoàn toàn. Chủ quyền đất nước đã về tay nhân dân. Biết bao công việc