Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ

Ngày 02/12 (DL) Ngày Quốc tế Giải phóng Nô lệ – International Day for the Abolition of Slavery

  Ngày quốc tế xoá bỏ chế độ nô lệ [1] là một sự kiện thường niên về ngày 02 tháng 12, bởi các tổ chức Đại hội đồng Liên Hợp Quốc . The Day lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1986. Các Công ước về chống giao thông ở người và các