Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 22/12 (DL) Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cờ Hoa Kỳ Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,Quân đội Nhân dân Việt Nam Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng quân sự chính quy của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là của chính