Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển

Ngày 21/05 (DL) Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)

Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa đối thoại và phát triển là một LHQ -sanctioned kỳ nghỉ quốc tế để thúc đẩy các vấn đề đa dạng. Nó hiện đang được tổ chức vào tháng 21. [1] Các Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố lễ này do UNESCO của Tuyên bố