Ngày Tình nguyện Quốc tế vì sự phát triển kinh tế và xã hội

Ngày 05/12 (DL) Ngày Tình nguyện Quốc tế vì sự phát triển kinh tế và xã hội – International Volunteer Day for Economic Development and Social

Ngày Quốc tế Tình nguyện (IVD) – (05 tháng 12) là một thực tế được chỉ định bởi Liên Hiệp Quốc từ năm 1985. Nó cung cấp một cơ hội cho các tổ chức tình nguyện viên và tình nguyện viên cá nhân để làm cho có thể nhìn thấy những đóng góp của họ