Ngày Xã hội Thông tin Thế giới

Ngày 17/05 (DL) Ngày Xã hội Thông tin Thế giới (World Information Society Day)

Ngày Xã hội Thông tin Thế giới đã được công bố là ngày 17 tháng bởi một Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giải quyết, sau năm 2005 Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin tại Tunis . [1] Những ngày trước đây đã được biết đến như là Ngày Viễn