Ngày Y tế Thế giới

Ngày 07/04 (DL) Ngày Y tế Thế giới

Ngày Y tế Thế giới là một sức khỏe toàn cầu ngày cao nhận thức tổ chức hàng năm vào ngày 07 tháng 4, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Năm 1948, WHO đã tổ chức đầu tiên Hội đồng Y tế Thế giới . Các hội quyết định