Thế giới không thuốc lá

Ngày 31/05 (DL) Ngày Thế giới không thuốc lá – World No Tobacco Day

Ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day – WNTD) được chọn vào ngày 31 tháng 5 hàng năm. Mục đích của Tổ chức Y tế Thế giới WHO muốn tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu. Và mục đích xa hơn