United Nations Day for South-South Cooperation

Ngày 19/12 (DL) Ngày Quốc tế Hợp tác Nam-Nam – United Nations Day for South-South Cooperation

Hợp tác Nam-Nam là một thuật ngữ lịch sử được sử dụng bởi các viện nghiên cứu và hoạch định chính sách để mô tả việc trao đổi các nguồn lực, công nghệ, và kiến thức giữa các nước đang phát triển , cũng được biết đến như các quốc gia của Nam toàn cầu