World Day of Social Justice

Ngày 20/02 (DL) Ngày Công bằng xã hội thế giới – World Day of Social Justice

Ngày Công bằng xã hội thế giới (tiếng Anh: World Day of Social Justice) là ngày quốc tế nhìn nhận nhu cầu thúc đẩy các nỗ lực để giải quyết các vấn đề như nạn nghèo và nạn thất nghiệp, và an sinh xã hội, vv…. Được tổ chức vào ngày 20 tháng 2. Ngày